Duinen en mensen: Noordkop en Zwanenwater
Literatuur behorende bij Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater

Literatuurlijst bij Duinen en mensen: Noordkop en Zwanenwater

Websites

www.zijpermuseum.nl (Vensters door Frank van Loo)

www.archiefalkmaar.nl

www.projectdenollen.nl

Abbestee, Dirck, 1686. Vertooninge van de situatie en gelegentheyt vant lant vant Oog, hoe tselve voor ende naer de inundatie 1570 in sijn dijckasie is geweest. NHA Heerlijkheidsarchief Callantsoog. Archiefnummer: 129. Inventarisnummer: 5.

Afdeling Onderzoek Provincie Noord-Holland, 1998. Uitvoeringsprogramma Faunabeleid: De zandhagedis in het noordelijke duingebied van Noord-Holland. Concept. Provincie Noord-Holland.

Anoniem, 1701. Aantekening betreffende de tussen de Heren van Callantsoog en Petten getroffen limietscheiding. NHA Heerlijkheidsarchief Callantsoog. Archiefnummer: 129. Inventarisnummer: 7.

Anoniem, 1722. Stukken betreffende het proces, gevoerd door de Heren van Callantsoog en de Heer van Petten tegen Baljuw-Dijkgraaf en Hoofdingelanden van de Zijpe tot handhaving van hun recht van wildernis. NHA Heerlijkheidsarchief Callantsoog. Archiefnummer: 129. Inventarisnummer: 28.

Anoniem,1722. Willige condemnatie van de Hoge Raad op het accoord tussen Hoofdingelanden van de Zijpe, de Heer van Petten en de Heren van Callantsoog tot depopulering van de konijnen tussen de Spreeuwendijk, Noordzee, Zuiderschinkel en Zijpse zeedijk. (Afschrift d.d. 1724) NHA Heerlijkheidsarchief Callantsoog. Archiefnummer: 129. Inventarisnummer: 29.

Anoniem, 1983. Broedvogelinventarisatie Weidegebied Donkere Duinen (betr. Mariëndal). Steenlo­per nr.9, september 1983, p 10-11.

Anoniem, 2005. Zwanenwater Natuurvisie 2005-2022. Rapport Natuurmonumenten.

Arens, Bas, 2007. De zeereep bij Groote Keeten. Duin nr. 4, december 2007, p. 12-13.

Aten, D., 1997. Inventaris van de archieven van het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen tot Petten, 1555-1921. Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier i.s.m. het Regionaal Archief Alkmaar.

Aten, D., ongedateerd. Een afgerond geheel. In: Hollanders en het water 1, p. 52-53.

Aten, Diederik, 2010. Drijven of drooghouden? Inundatie als landbouwmethode in Hollands Noorderkwartier 16e-19e eeuw. Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis 19(1): 1-14.

Bakker, T.W.M. en C. ten Haaf, 1986. Pompen en verzuipen; waterover­last rond de Helderse duinen. Rapport adviesbu­reau Bakker en Ten Haaf, Alkmaar, 45 pp. + 33 figuren.

Bakker, T.W.M., J.A. Klijn & F.J. Zadelhoff, 1979. Deelrap­port Den Helder-Petten, behoren­de bij het Basisrapport T.N.O. Duinvalleien, Delft, 1979., 3 kaarten.

Barendregt, A., C. ten Haaf, D. van Lunsen en R. Roos, 2011. 140 jaar bloemen kijken in het Zwanenwater. De Levende Natuur, 112, nr 4, p. 157-161.

Barendregt, A., 1982. Het Zwanenwater, een vergeten stuk waddendistrict. De Levende Natuur 84, p. 1-9.

Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E.Noordeloos en E.C.Vellinga, 1990. Flora Agaricina Neerlandica deel 2.

Bazelmans, Jos, Michiel van der Meulen en Henk Weerts (red.), 2011. Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu. Kaarten: Peter Vos. ISBN: 978 90 351 3639 7. Bert Bakker, Amsterdam

Bekius, Reimer, 1995. Graven in de Grafelijkheidsduinen. Duin, nr. 1, januari 1995, p. 14-15.

Belonje, J., 1933. De Zijpe en Hazepolder. De ontwikkeling van een waterschap in Hollands Noorderkwartier, Wormerveer (dissertatie).

Belonje, J.,1952. Het Wildrijk in der Zijpe. De Speelwagen.

Bennekom, A.J. van & R. Bekius, 1992. De Garst, een waardevol duinvalleitje. Levend Verle­den, orgaan van de Helderse Historische Vereniging, jaargang 5, nr. 1, september 1992, p. 7-11.

Bennekom, A.J. van, 1993. Het ontstaan van de Grafelijkheids­duinen. Levend Verleden, jaargang 6, nr. 1, 1993, p. 15-19 .

Bergh, F. van den & A.Gutter, 1997. Mycoflora Wildrijk. Brief d.d. 26 december 1997 aan Het Noord-Hollands Landschap.

Beyk, B.P.J. en Chr. van Orden, 1961. Verslag betreffende de natuurwetenschappelijke betekenis van het Kooibosch bij Callantsoog, 3 oktober 1961, Staatsbosbeheer.

Boer, Peter, 2010. Mieren van de Benelux. Stichting Jeugdbondsuitgeverij, ’s Graveland.

Boer, Peter, 2002. Interessante mierenpopulaties. Tussen Duin en dijk (1), p. 10-11.

Boer, Teun de & Ids Krol, 1987. Broedvogelinventarisatie Quelderduin 1987. Steenloper nr. 30, oktober 1987, p. 14-17.

Boertmann, D. 2000. The genus Hygrocybe.

Bouma, Adri & Ton van der Meché, 1988. Beheersplan Duinter­rein Hengste­pad, maart 1988., 56 pp, 2 kaarten.

Bouma, Henk, 1994. Broedvogelinventarisatie Botgat 1993. Steenloper nr. 63, mei 1994, p. 19-20.

Bremer, J. T., 1985. De Zijpe, bedijking en bewoning tot omstreeks 1800. Uitgeverij Pirola, Schoorl. 186 blz. ISBN 90 6455 037 9.

Bremer J.T., 1989 Heren, boeren en knechten. Bedijking en bewoning van de Wieringerwaard, 1610-1810, Schoorl, p.16.

Bremer J.T., 1991. De Zijpe, deel II: 1813-1920. Uitgeverij Pirola, Schoorl. 214 blz. ISBN 90 900 4676 3.

Bremer J.T., 1997. De Zijpe, deel III: 1920-1997. Uitgeverij Pirola, Schoorl. 296 blz. ISBN 90 6455 249 5.

Bremer J.T., 2010. De genese van de Kop van Noord-Holland en het westelijk Waddengebied. In: Van Groningen tot Zeeland. Uitgeverij Verloren, Hilversum.

Bureau Ten Haaf & Bakker, 1993. Vegetatiekartering van het Zwanenwater 1992.

Bureau Ten Haaf & Bakker, 1994. Het Nollenland van Abbestede, inrichting- en beheerplan voor de periode 1994-2004, LNH Castricum.

Bureau Ten Haaf & Bakker, 2008. Natuurontwikkeling Boskerpolder, inrichtingsschets voor natuur, landschap en recreatie, TH&B, Groet.

Bureau Ten Haaf & Bakker, 2008. Zandpolder, mogelijkheden voor natuurontwikkeling, TH&B, Groet

Buro Bakker, 1995. Vegetatiekartering van 20 natuurgebieden in de regio Hollands noorden 1993-1994. Deel 6 Schoorlse Duinen, Hargergat, Pettemerduinen, Kooibosch-Luttickduin, Korverskooi. Buro Bakker adviesburo voor ecologie te Assen. Projectnummer 93/35, Assen.

Camphuysen, K., 2010. Walvissen in Noord-Holland, vroeger en nu. Tussen Dijk en Duin (4), p. 14-18.

Creutzberg, F., J. Punselie, G.A. Roos & G.J. Welgraven (red.), 1995. Atlas van de natuurgebieden in de gemeente Den Helder. Uitgave Gemeente Den Helder.Dekker, P., 1986. Oude Boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot, deel 1. Schoorl, p. 9-49.

Dienst Ruimte en Groen Provincie Noord-Holland, 1991. Zaaien of niet? Vegetatie-ontwikkeling in Natuur­bouwproject het Refugium (Den Helder). Onder­zoek­bericht 2, afd. Onderzoek en Informa­tie, september 1991., pp. 8.

Dienst Ruimte en Groen Provincie Noord-Holland, 1997. Natuur in de kop. Uitgave Provincie Noord-Holland, Haarlem.

Doornick P.N., 1902. Inventaris van het Oud Archief van Callantsoog, Haarlem.

Drees, J.M., J.J.A. Dekker, A. Lavazza & L. Cappucci, 2007. Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties. VZZ-rapport 2007.17. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem.

Ee, Gert van, 1996. Water in de Grafelijkheidsduinen ecologisch zeer waardevol. Dienst R&G, afdeling O&I, Provincie Noord-Holland.

Eeden, F.W. van, 1872. De omstreken van Alkmaar. Haarlem.

Eeden, F.W. van, 1893. Album der Natuur. Hoofdstuk: Van Callantsoog tot St. Pancras, p. 129-135.

Gemeente Den Helder, 1991. Ontwikkelingsschets recreatie en toerisme. Openba­re Werken, Afdeling Stedebouw, d.d. 15-02-1991., pp 27, 1 overzichtskaart.

Gemeentearchief Den Helder, z.j. Oud-archief, nummer 134 ingekomen brieven, 1812-1831; Archief 1815-1900, nummer 174, waterleiding 1816-1899. Dossier aanleg Donkere Duinen.

Gevers, D.F., 1826. Verhandeling over het toegangbaar maken van de duinvalleien langs de kust van Holland – Gesteldheid des duinvlakten tusschen Petten en Huisduinen. Archief Natuurmonumenten.

Glas P. e.a., 1989. Petten – stiefkind van de zee. Uitgeverij Pirola, Schoorl.

Graaf H.W. de, 1892. Vogelfauna van Callantsoog, ongepubliceerd manuscript. Archief Naturalis, Leiden.

Grontmij, 2005. Waterbreed. Waterplan voor Den Helder.

Groot, Ellen, 2004. Vegetatiekartering Grafelijkheidsduinen, Landschap Noord-Holland.

Grootjans, A.P., E.J. Lammers en F. van Beusekom, 1995. Kalkrijke duinvalleien op de waddeneilanden, KNNV-uitgeverij.

Haaf, C. ten, 1985. Beheersplan Tuintjes, Refugium, Kweke­rij. 32 pp.

Haaf, C. ten, 1996. Beheerplan Grafelijkheidsduinen (en Donkere Duinen). Uitgave Stichting Het Noordhollands Landschap, Castricum.

Haaf, C. ten, 1997. Natuurontwikkeling Grafelijkheidsduinen Projectmonitoring 1994-1997. Intern verslag Het Noordhollands Landschap, Castricum.

Haaf, C. ten, 2008. Zwanenwater vegetatiekartering 2008. Intern rapport Natuurmonumenten.

Haaf, C. ten & Th. Bakker, 2001. Duinzoom Den Helder, natuurontwikkelingsvisie. Buro Ten Haaf & Bakker, Groet.

Haaf, C. ten & Th. Bakker, 2010 De planten en vogels van het nog jonge Mariëndal in kaart gebracht. Landschap Noord-Holland, 2010, nr. 4, p. 10-14.

Haaf, C. ten, E.Kat & T.Bakker, 2008. Landschap en natuur van de Vereenigde Harger en Pettermerpolder. Tussen Duin en dijk 7 (2), p. 4 - 8.

Heimans, E., 1906. Aan het Zwanenwater. In Wandelen en waarnemen, Amsterdam.

Heusden, G. van, 1960. Den Helder stad van mijn dromen. De Mijlpaal.

Heusden, G. van, 1977. Van Nieuwe Diep tot Groot Den Helder. Nooy’s Drukkerij.

Hoek, Julie & H.C. Redeke, 1901. Flora van Helder. Handleiding tot het bestemmen der in en om Helder, Huisduinen en het Koegras wild­groeiende en op openbare plaat­sen algemeene aangeplan­te kruiden, heesters en boomen. C. de Boer jr. te Helder MCMI, 216 pp; Supplement 1904.

Hof, E. van ‘t & P.L. van Oeffelt 1986. De vegetatie van de Grafelijkheidsduinen te Den Helder in relatie tot enkele milieufactoren. Een onderzoek ten behoeve van het beheer. Intern Rapport nr. 200 Vakgroep Bijzondere Plantkunde, Universiteit van Amsterdam.

Hoff, E.van 't en P.A. van Oeffelt,1986. De vegetatie van de Grafelijkheidsduinen te Den Helder in relatie tot enkele milieufactoren. Intern Rapport nr 200, sectie BijzonderePlantkunde, Universiteit van Amsterdam.

Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Beheersplan Waterkeringen 2006-2010.

Hydrochemie en hydrologie van duinen en aangrenzende polders tussen Callantsoog en Petten, Stuyfzand en Lüers, Kiwa 1992.

Jong, B. de, B. Foppema & T. van der Chijs, 2004. Broedvogels van het Nollenland bij Abbestede. Tringa, Schagen/ Landschap Noord Holland, Castricum.

Jong, B. de, B. Foppema& T. van der Chijs, 2005. Vogels van het Nollenland bij Abbestede, jaarrondtelling 2004-2005. Tringa, Schagen/ Landschap Noord Holland, Castricum.

Jonker, N., E. Kat & C. ten Haaf, 2009. Een zee van orchideeën. Resultaten van vijfentwintig jaar herstel van natte duinvalleien in het Zwanenwater. Tussen Duin & Dijk 4, p. 4-7.

Jonker, Nico, Eva Kat & Cor ten Haaf, 2009. Een zee van orchideeën. Resultaten van vijfentwintig jaar herstel van natte duinvalleien in het Zwanenwater. Tussen Duin & Dijk (4), p. 4–7.

Kapteyn, Kees, 1995. Kleine zoogdieren in de Grafelijkheids­duinen, het Wildrijk, en de eendenkooi 'Kooilust' in de kop van Noord-Holland. Rapport no. 95/1 - Noordhollandse Zoogdierstudiegroep (NOZOS). Amsterdam april 1995, 10 pp

Koningsbruggen, Jacqueline van (2002). R.W. van de Wint, schilder beeldhouwer bouwer. SUN, Nijmegen.

Koopman, Linda, 2011. De oude Abtskolk.Tussen Duin & Dijk, jaargang 10, nr 1, p. 8-10.

Korff, A. Beknopte Geschiedenis van Huisduinen en Den Helder, 1958.

Lambooij, Herman, 1987. Getekend Land. Nieuwe beelden van Hollands Noor­derkwartier (derde druk 1990), Hoogheem­raadschap Noordhollands Noor­derkwartier, 160 pp, bijlage Archeolo­gi­sche kaart.

Landschap Noord-Holland, 2010. Verslag broedvogelinventarisatie Mariëndal 2010.

Landschap Noord-Holland, 2011. Strandplezier en strandplevier in de Kop van Noord-Holland. Brochure. Zie www.duinenenmensen.nl

Landschap Noord-Holland, 2007. Nollenlandschap van Den Helder. De natuur als kunstwerk. Een vernieuwend natuur-, landschaps- en kunstproject in een stedelijke omgeving.

Leentvaar, P., 1967. Duinmeren II: Zwanewater, Muy, Oerd en van Hunenplak. Jaarboek Dodonaea 35, p. 228-266.

Leentvaar, Ton, 2010. Rimpelrozen bedreigen Noordduinen. Natura 107 (2), p. 44-46.

Mourik, J. 2002. Struwelen en duingebruik in de zeeduinen bij Zandvoort. De Levende Natuur 103, p. 78-81.

Mourik, J., 2009. Amsterdamse Waterleidingduinen. In: Roos, R. (red.), 2009. Duinen en mensen Kennemerland. NatuurMedia, Amsterdam.

Nieuwland, Wageningen, 1993. Regi­waproject levend water Den Helder 1993. Bestekken en toe­lichtingen. Betreft natuur­ontwikkelin­gen in Juliana­dorp en gebieden zuid van de Linie. 12 pp + kaarten en teke­ningen.

Olff, H., J. Huisman & B.F. van Tooren, 1993. Dynamics and nutrient accumulation during early succession in coastal sand dunes. Journal of Ecology 81, p. 693-706.

Oud, Martijn, 2009. De paddenstoelen van de dijken om de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder. Coolia 52 (2), p. 77-83).

Oud, Martijn, 2009. De paddenstoelen van de dijken om de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder. Coolia 52 (2), p.: 77-83.

Pictet, J. 1827. Notes sur la Nord-Hollande (Juin 1822) par un voyageur Suisse, au profit des malades des Provinces du Nord, Brussel: A. Weissenbruch.

Plantsoendienst Den Helder, 1987. Beheersplan De Donkere Duinen, november 1987, 85 pp.

Postmus, Erwin, Anton Keizer en Patricia Smits Schpouten, 1994. Beheer- en Inrich­tings­plan.

Punselie, Hans, 1984. Broedseizoen 1984 in de Huisduiner Polder. Steen­loper nr. 16, december 1984, p. 10-12.

Redeke, H.C., 1903. Plankton-onderzoekingen in het Zwanenwater bij Callantsoog. Nat.Wet.Verh.Holl.Mij.Wet. Derde Verzameling deel V. De Erven Loosjes, Haarlem.

Regionaal Archief Alkmaar, Oud-archief Zijpe en Hazepolder (1556-1811), inv.nr. 170 (Stukken betreffende het proces met de heren van Petten en Callantsoog tot handhaving van het recht van wildernis van de Zijpe).

Roobeek, Kees, 2010. Trichoglossum walteri (Berk) E.J. Durand: nieuw voor Nederland. Coolia 53 (1), p. 39-42.

Roobeek, K. 2009. Aardtongen in de duinen van Noord-Kennemerland. (2005 t/m 2008). RO-rapo 09/10. Bergen NH.

Roos, R., 1988. In Den Helder begint de victorie. Natuur en milieu 12, nr. 2, p. 9-12.

Roos, R. 1995. Bewogen kustlandschap. Schuyt & Co, Haarem

Roos, R. (red.), 2004. Opgewarmd Nederland. NatuurMedia, Amsterdam / Van Arkel, Utrecht.

Roos, R. (red.), 2009. Duinen en mensen Kennemerland. NatuurMedia, Amsterdam.

Rosing, H. 1995. Bodemkaart van Nederland: schaal 1:50.000. Toelichting bij de kaartbladen 9 West Rexel, 14 West en 14 Oost Medemblik, 15 West Stavoren en 19 West Alkmaar. DLO Staring Centrum, Wageningen.

Schendelaar, J.K., 1936a. Zomer in Hollands duinen. Helderse Courant, juli 1936. Betreft vochtig duinvalleitje bij paal 7.

Schendelaar, J.K., 1936b. Speurtocht in het Hollandsche duin. Helderse Courant, augustus 1936. Betreft vochtig duinvalleitje bij paal 7.

Schendelaar, J.K., 1980. De Flora van de Grafelijkheidsduinen bij Huis­duinen (gemeente Den Helder); een vegetatiewaar­dering. (Behandeld gehele Helderse duingebied). Gesten­cild rapport, 24 pp + aanhangsel.

Schendelaar, J.K., 1984. Enkele opmerkingen over het verband tussen het Rijngedeel­te van het Fluviatiele district en het Duindis­trict. Gorteria, Deel 12, nr 3, p. 43-50.

Schendelaar, ].K. 1986. Wilde planten van Den Helder in 1900 en in 1985. Uitgave Gemeentebestuur Den Helder.

Schendelaar, J.K., 1994. Nieuwe aanwinsten van de Flora in Den Helder. (Betreft aanvul­lingen op ‘Wilde planten van Den Helder in 1900 en in 1985’. Steenlo­per nr. 65, okto­ber 1994, p. 21-22.

Schendelaar, Rens, 2004. Den Helder in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945. Uitgave Helderse Historische Reeks no. 18.

Schoorl, H., 1969. Isaac Lemaire, koopman en bedijker. 224 pp.

Schoorl, H., 1973. Zeshonderd jaar water en land. Wolters-Noordhoff, Groningen.

Schoorl, H., 1979. ’t Oge – Het Waddeneiland Callantsoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca 1250-1614. Historische Vereniging Holland. Hillegom.

Schoorl, H., 1980. De totale kosten van de Grote Zanddijk Callantsoog-Huisduinen, 1610-1611. Holland, 12e jrg., p.295.

Schoorl, H., 1985. De wordingsgeschiedenis van de Zijpe. Bijdrage tot de geofysische en historisch-geografische ontwikkeling. Historisch Geografisch Tijdschrift, 3e jrg. (1985), nr.3, p. 65-75.

Schoorl, H., 1990. Kust en kaart: artikelen over het kaartbeeld van het Noordhollandse kustgebied. Uitgeverij Pirola, Schoorl. 160 pp.

Schoorl, H., 1999. De convexe kustboog: Texel, Vlieland, Terschelling. Bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling. Uitgeverij Pirola, Schoorl.

Schoorl, H. en J.T. Bremer, 1983. Volk aan het Marsdiep. Uitgeverij Pirola, Schoorl.

Schrieken, Ben, 1989. De vogels van de Razende Bol met lijst van waarge­nomen soorten 1985-1989. Steenloper nr. 40, oktober 1989, p 12-16.

Stichting Duinbehoud, 1992. Duinen voor de wind. Een toe­komstvisie op het gebruik en het beheer van de Nederland­se duinen. Leiden juni 1992, 134 pp.

Stichting Het Noordhollands Landschap, 1994. Beheerplan Grafelijk­heids­duinen (en Donkere Duinen). 64 pp, 5 bijlagen, november 1994.

Stichting Het Noordhollands Landschap, 1993?. Projektvoorstel regenera­tie natte duinvallei Grafelijk­heidsduinen, Den Helder. 10 pp, 2 bijlagen.

Stolk, Ton, 1994. Den Helder zet natuur in bij beheer water en oevers. Tuin & Landschap, Jaargang 16, aflevering 10, 13 mei 1994,p. 22-25.

Strijbos, Jan P, 1973. Het Zwanenwater. Natuurbehoud 4e jaargang nr 1, februari 1973.

Suringar, W.F.R., 1895. Verslag van de botanische excursie naar de duinstreek tusschen Kallantsoog en Petten dd. 31-08-1891, Nederlandsch Kruidkundig archief, 6e deel 2e stuk, p. 201-203 en bijlagen p. 234-240.

Uythoven, G. van, 1999. Voorwaarts Bataven! De Engels-Russchische invasie van 1799. Europese Bibliotheek, Zaltbommel.

Vliet, Chris van der, 1990. Broedvogelverslag Donkere Duinen, 1989, Steenloper nr. 43, februari 1990, p. 3-7.

Vliet, Fred van, 1992. Broedvogelmonitoring Project Mari­endal van 1984 t/m 1991. Steenloper nr 55, oktober 1992, p. 7-11.

Walsh, E., M.D. 1983 Russen en Engelsen in Noord-Holland. Een verslag van de expeditie naar Holland in de herfst van het jaar 1799. Vertaald door H.G.D. Eysink Smeets. Uitgeverij Pirola, Schoorl.

Warming, E. (1895) Plantesamfund - Grundtræk af den økologiske Plantegeografi. P.G. Philipsens Forlag, Kopenhagen. 335 pp.

Wartena, J.G.R. & Chr. van Orden, 1962. Het Kooibos en Luttickduin. De Levende Natuur 65 (7), p. 163-169.

Westenberg, J., 1956. Oude kaarten en de geschiedenis van het voormalige eiland Huisdui­nen, Tijdschrift Koninklijke Nederlandsch Aardrijks­kundig Genoot­schap, vol 73, afl.3, p. 223-240

Westenberg J. , 1961. Oude kaarten en de geschiedenis van het voormalige eiland Huisduinen. Verh.; KNAW, Amsterdam.

Westenberg, J., 1961. Oude kaarten en de geschiedenis van de Kop van Noord-Holland, Verhande­lin­gen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten­schappen, afd. natuur­kunde eerste reeks, vol. 23, afl. 2, p. 1-68, 17 figuren, 17 kaartfoto's, 8 foto's.

Westenberg, J., 1963. Spel van land en water om Huisduinen en Den Helder, Westfrie­slands Oud en Nieuw. Bundel van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' Vol. 30, p. 118-131.

Westhoff, V. M.F. Mörzer Bruijns en G. Kruseman, 1948 - Natuurwetenschappelijke Commissie van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad, excursie Botgat.

Westhoff, V., 1962. Vegetatieopnamen Kooibosch-Luttickduin uit 1962, Synbiosys landelijke database vegetatieopnamen, Alterra, Wageningen.

Westhoff, V., P.A. Bakker, C.G. van Leeuwen en E.E. van der Voo, 1970. Wilde Planten, flora en vegetatie in onze natuurgebie­den. Deel 1, Vereniging tot Behoud van Na­tuur­monu­men­ten, 320 pp.

Witteveldt, M., R. van ’t Veer m.m.v. D. van Dijck, 2006. Beheerplan Wildrijk. Intern Rapport Landschap Noord-Holland.

Woets D., 1972. Vogels van het Zwanenwater, Klaas Woudt bv, Zaandijk.

Wondergem, H.E., 2008. Vegetatiekartering van het Kooibosch-Luttickduin, Staatsbosbeheer Regio West, Amsterdam.

Wondergem, Hans, 2009. De mossen van het bos en schraalgrasland van het Kooibosch-Luttickduin. Buxbaumiella 82, p. 22-26.

Wynhoff, I. & F. Drieman, 1984. Beschrijvend en experimenteel onderzoek naar de invloed van inundatie op de vegetatie in het Zwanenwater. Doct. verslag K.U. Nijmegen.

Zijp, Marc, 1990. Broedvogelinventarisatie Grafelijkheidsduinen '88 t/m '90, Steenloper jrg. 8, nr. 47, december 1990, p. 8-18.

Zuurbier J., H. Brandsma & B. Wagenaar (red.), 1998. De lange herfst van 1799, de Russisch-Engelse invasie in polder en duin. Uitgave Stichting Herdenking 1799.